Från J.P Bladet  nr 1, 1992 (modifierade 1996)

Stadgar för J.P Johansson-sällskapet
fastställda den 10 april 1996

§ 1

Föreningen J.P. JOHANSSON-SÄLLSKAPET har till uppgift att sammanföra personer med intresse för J.P. Johansson och hans verksamhet samt

- dokumentera hans patent och industriella gärning.

- sammanställa hans kommunalpolitiska engagemang och föreningsverksamhet.

- sprida information och upplysning om J.P. Johansson samt uppliva och levandegöra minnet av honom.

§ 2

Föreningen är öppen för alla med intresse för dess verksamhet. Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§ 3

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som har
sitt säte i Enköping. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år. De ordinarie ledamöterna väljs för två år och suppleanterna för ett år. Då val första gången äger rum efter dessa stadgar skall dock två av de ordinarie ledamöterna väljas för en tid av ett år. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassör.

Suppleanterna skall kallas till styrelsens sammanträden. Vid förfall för ordinarie ledamöter inträder suppleanterna i den ordning som de blivit valda.

Styrelsen kan vid behov utse ytterligare funktionärer, som kan hämtas inom eller utom styrelsen.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. 

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.

Föreningens firma tecknas var för sig av två av styrelsen utsedda ledamöter.

§ 4

Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka jämte en suppleant utses av årsmötet.

Revisorernas granskning jämte berättelse häröver skall överlämnas till styrelsen senast den 1 april varje år.

§ 5

Årsmötets val av ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleant förbereds av en valberedning, somförelägger årsmötet förslag på kandidater.

Valberdeningen består av tre personer. Två av dessa väljs på årsmöte. En, sammankallande, utses av styrelsen.

§ 6

Förslag till ändring av stadgarna samt ärenden som medlem önskar få behandlat på årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 15 mars.

Ändring av föreningens stadgar skall behandlas på två på varandra följande föreningsmöten till vilka stadgeenlig kallelse skett.

§ 7

Föreningens ordinarie årsmöte skall äga rum under april månad på dag som bestäms av styrelsen.

Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte då den finner anledning härtill. Kallelse till års- och föreningsmöte skall ske per post senast 14 dagar före. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas.

§ 8

Föreningens årsmöte skall uppta följande punkter:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Fastställande av dagordning

5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

6. Val av två justeringsmän

7. Fråga om kallelse behörigen skett

8. Fråga om mötets beslutsmässighet

9. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte

10. Styrelsens årsredovisning

11. Revisorernas berättelse

12. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

14. Förslag till utgifts- och inkomstsstat och årsavgift för nya räkenskapsåret

15. Val av A) styrelseordförande B) ordinarie styrelseledamöter C) suppleanter

16. Val av A) revisorer B) suppleant

17. Val av två ledamöter i valberedningen.

18. Övriga ärenden

19. Mötets avslutande

Omröstning är öppen. Då någon så fordrar skall dock val förrättas med slutna sedlar. Faller rösterna lika, skiljer vid val lotten, medan i övriga fall gäller den mening som ordföranden biträder.

För att föreningen skall vara beslutsför på föreningssammanträde fordras att minst EN ÅTTONDEL (1/8) av medlemmarna är närvarande.

På årsmötet skall beslut fattas endast i de frågor som finns angivna i kallelsen.

På extra årsmöte skall utöver ärenden enligt punkterna 1-8 ovan endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst och angetts i kallelsen till mötet.

§ 9

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast närstående eller annan medlem får vara ombud.

§ 10

Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar överlämnas till BAHCO Tools/Verktyg eller Enköpings Museum att i första hand användas för det ändamål, som angivits i § 1 av dessa stadgar.

 

 

Tillbaka